We zijn telefonisch te bereiken op 024 3446211.
U kunt zich ook direct aanmelden via ons aanmeldformulier

Privacy Policy 

 

 

Privacy Policy | Peters Psychotherapie 
Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Peters Psychotherapie streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacy- en cookieverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

 

Contactgegevens
Peters Psychotherapie
Kerkenbos 1002
6546 BA Nijmegen
www.pptherapie.nl 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Peters Psychotherapie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken in het kader van uw behandeling:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Bankrekeningnummer
 • Zorgverzekeringsgegevens
 • gegevens overige behandelaars (huisarts, medisch specialist)

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Peters Psychotherapie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Gezondheid

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Peters Psychotherapie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het uit te kunnen voeren van de overeenkomst tussen u en ons
 • Om u te kunnen bellen of mailen om onze dienstverlening uit te voeren of te verbeteren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om reclame en/of nieuwsbrieven te kunnen sturen
 • Peters Psychotherapie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte en declaraties bij zorgverzekeraars

 

Geautomatiseerde besluitvorming
Peters Psychotherapie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Peters Psychotherapie) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Peters Psychotherapie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

De wettelijk verplichte bewaartermijn voor het bewaren van uw gegevens is vijftien jaar vanaf einde behandeling. Het kan voorkomen dat uw arts de gegevens langer dan vijftien jaar moet bewaren, bijvoorbeeld omdat hij u alleen goede zorg kan bieden als de gegevens bewaard blijven.
Indien u wilt dat uw dossier langer bewaard blijft, kan u daarvoor een verzoek indienen bij uw behandelend therapeut. Indien u wilt dat uw dossier eerder vernietigd wordt, kan u daarvoor een verzoek indienen.

Inzage in het dossier: U heeft het recht om uw medisch dossier in te zien en/of een papieren afschrift te vragen.
Rectificatie: U heeft het recht om onjuiste gegevens in uw medisch dossier te veranderen.
Vernietiging: U heeft het recht uw medisch dossier te laten vernietigen binnen 3 maanden na schriftelijk verzoek daartoe.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Peters Psychotherapie verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een Verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Peters Psychotherapie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Uw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan een land buiten de EU.

Uw gegevens worden verwerkt door een aanbieder van medische software:
Incura, (een zogenaamde SaaS-applicatie). Deze aanbieder is gecertificeerd op het gebied van gegevensbescherming (ISO 27001 en NEN 7510).
Voorts wordt, met uw toestemming, mogelijk gebruik gemaakt van Telepsy (vragenlijsten en e-health);
Clientenlogin (e-health en beveiligde communicatie) en evt. Zorgmail (communicatie verwijzers). Ook deze aanbieders zijn ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd. Voorts worden de resultaten van de volgende vragenlijsten: BSI klachtenlijst en de CQi tevredenheidsvragenlijst doorgestuurd naar Infinite Care, waar deze gekoppeld worden aan de diagnostiek in Incura. Vervolgens worden deze gegevens geanonimiseerd en versleuteld om onze praktijkresultaten in gezamenlijkheid te kunnen volgen. Dat wil zeggen dat deze praktijkresultaten dan niet meer te herleiden zijn naar uw persoon. Onze praktijkresultaten zullen vanaf 2019 doorgestuurd worden naar AKWA het nieuwe kwaliteitsinstituut in de GGZ. Dit alles gebeurt, omdat wij de effecten van onze behandeling willen screenen en u steeds de best mogelijke behandeling aan willen blijven bieden.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Peters Psychotherapie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Peters Psychotherapie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Peters Psychotherapie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Peters Psychotherapie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze praktijk of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Peters Psychotherapie kan de privacy policy wijzigen. Op deze pagina wordt altijd de laatste versie getoond.
Deze versie is voor het laatst gewijzigd op 12-09-2018.